De uitnodigingen staan op volgorde van                                              plaatsvinden 

Jaarvergadering dinsdag  7 maart 2023

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 7 maart 2023 om 20.00 uur in de Harmoniezaal in Tegelen 

 

 

Alle leden en donateurs worden van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. 

 

Agenda: 

 

1.     Opening. 

 

2.     Mededelingen. 

 

3.     Notulen jaarvergadering 8 maart 2022 

 

4.     Jaarverslag secretaris 2022 

 

5.     Financieel verslag 2022 

 

6.     Vaststellen begroting 2023 

 

7.     Verslag kascontrolecommissie 

 

8.     Benoeming kascontrolecommissie 

 

9.     Hoe gaan we verder met onze vereniging? 

 

10.  Bestuursverkiezingen 

 

Aftredend en herkiesbaar Hans van den Berg ???????? 

 

11.  Rondvraag 

 

12.  Sluiting 

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering staan vermeld in het verenigingsblad en zullen dus niet meer op de vergadering worden uitgereikt. Het financiële jaarverslag 2022 en de begroting 2023 worden tijdens punt 5 ter inzage uitgereikt en na behandeling van dit punt weer ingenomen. 

 

Door de belangrijkheid van deze vergadering over de voortgang van onze vereniging, heeft het bestuur besloten om het kienen te laten vervallen, zodat we veel tijd voor deze bespreking hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 

Dhr. vd Berg                                      Mevr. A. Koenders     

Ad Interim Voorzitter.                       Secretaris. Paasviering dinsdag  4 april 2023

 

Uitnodiging Paasviering 
Dinsdag 4 april 2023.

De Harnoniezaal
Posthuisstraat 30-32
5931 EN Tegelen.
Tel. 06-40174162 [alleen bij nood]

Wij nodigen onze leden, donateurs uit voor deze jaarlijkse bijeenkomst.
Wij vragen geen bijdrage, deze paasviering is geheel gratis toegankelijk
Voor leden, donateurs en noodzakelijke begeleiders.
Maakt u tijdens de viering gebruik van uw eigen rolstoel vermeldt dit
s.v.p. op het aanmeldingsformulier.

Het programma is als volgt:
17.00 uur                    ZAAL OPEN                                                                         
17.30 uur                    EUCHARISTIEVIERING
18.30 uur                    GEZELLIGE KOFFIETAFEL                     
20.00 uur                    SLUITING
 
Aanmeldingsstrookje opsturen tot 18 Maart 2023 aan;
Mevr. A. Verbeten, Wilderbeekstraat 44, 5931 KW Tegelen.
Opgave per e-mail is ook mogelijk. (aenaverbeten@gmail.com)
Dan s.v.p. alle onderstaande gegevens doorgeven.

…………………………………………………………………………

Aanmelding Paasviering 4 April 2023 
 
Naam lid / donateur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam lid / donateur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode:                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats:              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Begeleid(st)er:           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rolstoel ja / nee:     

Datum: . . . . . . . . . . . . . Handtekening:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Aanmeld- formulier nieuwe leden

Let op beide pagina's uitprinten en invullen.
klik met de rechter muisknop en kies, afbeelding opslaan als. U kunt het formulier dan printen en ingevuld opsturen naar het adres op het formulier.